ЗАР
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ, ШИЙДВЭР
ДД Дугаар Огноо Тэргүү
1 23/09 2023.11.30 Зорилтот жилийн ажлыг үнэлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
2 23/10 2023.11.30 Зорилтот жил зарлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
3 23/11 2023.11.30 Олон нийтийн цагдаагийн тоо, урамшууллын хэмжээ тогтоох тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
4 23/12 2023.11.30 Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
5 23/15 2023.11.30 Нэрэмжит шагналаар шагнах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
6 23/16 2023.11.30 Аймгийн аялал жуулчлалын бүс тогтоох тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
7 23/17 2023.11.30 Зөвлөл байгуулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
8 23/01 2023.11.29 Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлж, дүгнэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
9 23/02 2023.11.29 Аймгийн 2023 оны хөгжлийн жилийн Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг дүгнэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
10 23/03 2023.11.29 Аймгийн Хүүхэд хамгаалах бодлогын талаар авах арга хэмжээний тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
11 23/04 2023.11.29 Иргэнд 2024 онд өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил, хэмжээг батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
12 23/06 2023.11.29 Бэлтгэх модны тоо хэмжээ тогтоох тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
13 23/07 2023.11.29 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
14 23/08 2023.11.29 Хөрөнгө балансаас, балансад шилжүүлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
15 22/01 2023.09.27 Аймгийн хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
16 22/03 2023.09.27 Ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг дэмжих тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
17 22/04 2023.09.27 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
18 22/05 2023.09.27 Дуусаагүй барилгыг бүртгэх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
19 22/07 2023.09.27 Газрыг аймгийн тусгай хэрэгцээнд авах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
20 21/01 2023.08.11 Аймгийн зарим газар нутгийг тусгай хэрэгцээнд авах санал уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 3 хуудас. Энд дарж уншина уу)
21 21/03 2023.08.11 Аймгийн сонгуулийн хороог татан буулгах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
22 21/04 2023.08.11 Хороодын ажиллах журам, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 3 хуудас. Энд дарж уншина уу)
23 20/02 2023.06.27 Өвөрхангай аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн явцын хэрэгжилтэд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
24 20/03 2023.06.27 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
25 20/06 2023.06.27 Захиргааны хэм хэмжээний актын хэрэгжилтийн тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
26 20/07 2023.06.27 Орон нутгийн өмчит “Баянтээг түлш” ХХК-ийн талаар авах арга хэмжээний тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
27 20/08 2023.06.27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
28 20/10 2023.06.27 Аймгийн 2023 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
29 20/11 2023.06.27 Журам батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
30 20/13 2023.06.27 Төлөөлөгч чөлөөлөх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
31 21/01 2023.06.11 Аймгийн зарим газар нутгийг тусгай хэрэгцээнд авах санал уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
32 19/01 2023.05.23 Орон нутгийн өмчит “Баянтээг түлш” ХХК-ийн талаар авах арга хэмжээний тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
33 19/02 2023.05.23 Орон нутгийн өмчийн оролцоотой компани байгуулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
34 19/03 2023.05.23 Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
35 19/04 2023.05.23 Журам батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
36 18/01 2023.04.14 Дуудлага худалдааны орлого хуваарилах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
37 18/03 2023.04.14 Аймгийн зарим газар нутгийг Улсын тусгай хамгаалалтад авах санал уламжлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
38 18/04 2023.04.14 Санал дэмжих тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
39 18/05 2023.04.14 Зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
40 18/06 2023.04.14 Зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
41 18/07 2023.04.14 Зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
42 18/08 2023.04.14 Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгох боломжтой талбайд санал өгөх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
43 17/03 2023.03.28 Шашны байгууллагын нэр өөрчлөх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
44 17/04 2023.03.28 Зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 2 хуудас. Энд дарж уншина уу)
45 17/05 2023.03.28 Аймгийн сонгуулийн хороог байгуулах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
46 16/01 2023.02.10 Төлөвлөгөө батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 7 хуудас. Энд дарж уншина уу)
47 16/04 2023.02.10 Зөрчлийн улмаас түр саатуулагдсан тээврийн хэрэгслийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
48 16/07 2023.02.10 “Онги-Ус суваг” орон нутгийн өмчит ХХК-ийн ТУЗ бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
49 16/08 2023.02.10 “Баянтээг түлш” ОНӨ ХХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
50 16/09 2023.02.10 “Хархорин-Ус суваг” ОНӨ ХХК-ийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
51 16/11 2023.02.10 Зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
52 15/02 2022.12.02 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн дүн, 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 31 хуудас. Энд дарж уншина уу)
53 13/04 2022.09.28 Иргэнд 2023 онд өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил, хэмжээг батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 10 хуудас. Энд дарж уншина уу)
54 09/08 2022.02.25 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам шинэчлэн батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 5 хуудас. Энд дарж уншина уу)
55 09/09 2022.02.25 "Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах стратеги төлөвлөгөө" батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 6 хуудас. Энд дарж уншина уу)
56 05/02 2021.07.08 Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 4 хуудас. Энд дарж уншина уу)
57 03/02 2020.12.02 Өвөрхангай аймгийн 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 17 хуудас. Энд дарж уншина уу)
58 03/03 2020.12.02 Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 36 хуудас. Энд дарж уншина уу)
59 01/01 2020.10.26 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 1 хуудас. Энд дарж уншина уу)
60 11/04 2019.06.03 Журам батлах тухай
(Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, Бусад шийдвэр - 4 хуудас. Энд дарж уншина уу)
Хандалт
Өнөөдөр: 3
Өнөөдөр /нийт/: 10
Энэ жил: 6847
Энэ жил /нийт/: 15419